KOCAELİ DİLOVASI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Hacı Seyit Taşan İlkokulu Kantin Yeri İhale İlanı (Süre Uzatımı)

            T.C.

DİLOVASI KAYMAKAMLIĞI

 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

KANTİN İŞLETME (Kiralama) İHALE İLANI

 

                İlçemiz Dilovası Hacı Seyit Taşan İlkokulu kantin yerinin işletmesi (kiralanması) Milli Eğitim Bakanlığının 09.02.2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliği doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince pazarlık usulüne göre ihale edilecektir.  

 

1) İDARENİN

a) Adresi                                                               : Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks No                                     : 0262 754 02 70 , Faks: 0262 754 02 75

c) Resmi İnternet Adresi                                : dilovasi.meb.gov.tr

 

2) İHALE KONUSU İŞİN

a) Niteliği                                                              : KANTİN KİRALAMA(İŞLETME) İŞİ

b) Yapılacağı yer                                              : Hacı Seyit Taşan İlkokulu                                                              c) Başlama tarihi                                                      : Kantin yerinin fiilen teslim edildiği tarihten itibaren

d) İşin süresi                                                        : Kantin yerinin fiilen teslim edildiği tarihten itibaren (bir) yıldır.

e) Aylık muhammen bedel                               : Ekli listede belirtilmiştir

 

3) İHALENİN

a) Yapılacağı yer                                              : Dilovası  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati                                           : 20.02.2018 – Salı Saat: 11.00

 

4)İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) T.C. Vatandaşı olmak.

b) İhaleden men yasağı almamış olmak.

c) Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar.

ç) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs edenler ihaleye katılamaz.

d) İsteklileri tereddüde düşürmek, ihaleye katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunanlar ihaleye katılamaz.

e) Sahte belge veya sahte teminat düzenleyenler, kullananlar veya buna teşebbüs edenler ihaleye katılamazlar.

f) Daha önce kantin veya yemekhane ihalesine katılarak ihale üzerinde kaldığı halde, taahhüdünden vazgeçerek sözleşme imzalamayanlar ihaleye katılamazlar.

g) Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 22.Maddesinin 5.fıkrası gereğince; “2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 83 ve 84 üncü maddelerinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılan kiracılar hakkında aynı Kanunun 84 üncü maddesi uyarınca yapılan ihalelerden bir yıl yasaklama kararı verilir ve yasaklanan kişiler yasaklama süresi içinde ihalelere katılamazlar.

h) Başka bir okul kantini işletiyor olmamak (Meslek odasından adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge istenecektir.)

ı) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar ve ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamazlar.

j) Kantin alanında ustalık belgesi, kalfalık belgesi, işyeri açma belgesi, mesleki ve teknik eğitim diploması ve kurs bitirme belgesinden birine sahip olmak.

k) Eğitim ve öğretim ortamına ve öğrenci psikolojine uyum sağlayabilecek kişiler istihdam edilir. İstihdam edilen kişilerden ilgili mevzuatta belirtilen surelerde hijyen eğitim belgesi, adli sicil ve arşiv kaydı benzeri evraklar istenir.

l) Kantin ihalesine gerçek kişiler katılabilir; şirketler, dernekler, vakıflar ve birlikler katılamazlar.

m) Kocaeli İl sınırları içerisinde ikamet etmek.

 

 

 

5) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER:(Asıl Belge Veya Noter Onaylı Belge Olacaktır):

a) İkametgâh İlmühaberi (ihale tarihi itibari ile geçerlik süresi dolmamış olacak)(Kocaeli İl sınırları içerisinde ikamet etmek.)

b) Nüfus cüzdan sureti (son 1 ay içerisinde alınmış olacak)

c) Sabıka kaydı ( son 1 ay içerisinde alınmış olacak)

d) Sağlık Raporu (son 3 ay içerisinde alınmış olacak)

e) Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. maddesine göre yapılacak ihale ve işlemlerde Katılımcılardan 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre Kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır; İş yeri açma belgesi üzerinde “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nca düzenlenen ustalık belgesine tanınan bütün hakları kapsar” ibaresinin yer aldığı iş yeri açma belgeleri ustalık belgesi ile denk sayılacaktır. Ancak katılımcıların hiç birisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda kantincilik alanında iş yeri açma belgesi(“3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nca düzenlenen ustalık belgesine tanınan bütün hakları kapsar” ibaresi bulunmayan iş yeri açma belgesi) ,kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. (İhalede öncelikle ustalık belgesi olanlar değerlendirilecektir.) (Belge Asıl veya Noter Onaylı Olacaktır)

f) Kantin kiralama ihalesine katılacak kişilerin adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair noterden alınacak taahhütname. Başka okul kantin işlettiğinin ve ihalede men yasağı olduğunun anlaşılması halinde kira sözleşmesi tek taraflı fesh edilip kantin tahliye ettirilir ve teminatı irat kaydedilir. Ayrıca Elektrik ve Su ve Doğalgaz Aboneliğinin kantin işletmecisi tarafından üzerine alınacaktır. Kişinin bu konularla ilgili noter beyanında bulunması gerekmektedir.

h) Geçici teminat mektubu veya Geçici teminatın Bankaya yatırıldığına dair dekont.

ı) Şartname (İhaleye katılacak isteklilerin, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün T.C.Ziraat Bankası Dilovası Şubesindeki TR37 0001 0019 7350 5458 0850 14   nolu hesaba 50,00-TL. yatırıp banka dekontunu ibraz etmek suretiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden ihalenin idari ve teknik şartnamesini satın almaları zorunludur.)

i) İhale komisyonu, İhaleyi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince Pazarlık Usulü” ile gerçekleştirecektir.

j).Yıllık tahmini kira bedelinin % 3’üne tekabül eden 108,00 TL geçici teminat tutarını Dilovası Malmüdürlüğü veznesine okul adı belirtilerek geçici teminat bedeli adı altında yatıracaktır.

k) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 31 nci maddesine göre  İHALE KARARLARININ ONAYI veya İPTAL EDİLMESİ: İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ita amirlerince karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

l) Kesin teminat bir yıllık kira bedelinin % 6’sına tekabül eden miktardırNakit olarak yatırılacaktır.(Kesin Teminat, ihaleyi kazanan müstecir tarafından, ihale onay işleminden sonra yatırılacaktır.) 

m) İhale sonuçlandıktan sonra (ihalenin yapıldığı gün ve cumartesi, Pazar dahil olmak üzere 10 (on) gün  içinde kati teminat yatırılarak sözleşmenin imzalanması gerekmektedir.

n) Mani bir halin vukuu bulması durumunda ihale komisyonu duyuruyu yaparak ihaleyi belirtilen gün ve saatin dışında yapmakta serbesttir.

o). Teklif ve belgeler şartnamede açıklandığı şekli ile hazırlanarak Dilovası İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğüne ihalenin yapılacağı tarih saat 10.59’a kadar belgelerini tutanak karşılığında ihale komisyonuna teslim edeceklerdir. Belirtilen gün ve saate kadar dosyayı teslim etmeyenler ihaleye katılamazlar.

ö) Sözleşme imzalandıktan sonra kiracının fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, kiralanan yerin amacı dışında kullanması, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya izin ve ruhsatların her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi hallerinde kira sözleşmesi, birlik tarafından fesh edilerek ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 62 nci maddesine göre kesin teminatı gelir kaydedilir ve cari kiralama dönemine ilişkin (9 aylık veya 12 aylık) kira bedeli tazminat olarak tahsil edilir.

p) Sözleşmede tarafların ihtilafı halinde Gebze Mahkemeleri yetkilidir.

r) Vekalet ile ihaleye katılım sağlanabilir. (Noter Vekaleti İle)

 

s) İhale edilecek söz konusu kantin yeri, Orman arazisi mülkiyetinde bulunduğundan 1 yıllık (9 ay) kira bedelinin %50 tutarı sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 1 ay içerisinde tek seferde Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünün Özel Bütçe Hesabı olan T.C. Ziraat Bankası Adapazarı Şubesi TR260001000019470366545001 nolu hesabına yatırılması gerekmektir. Belirtilen süre içerisinde %50 tutarın ödenmemesi durumunda sözleşme Okul Aile Birliğince tek taraflı fesh edilir.

 

BU İHALE DUYURUSU 20.02.2018 SALIGÜNÜ SAAT 11:00’a KADAR GEÇERLİDİR

 

İŞLETİLMEK ÜZERE İHALESİ YAPILACAK OKUL KANTİNİ VE TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN MUHAMMEN BEDEL

  

Sıra No

Okulun Adı

Öğrenci Sayısı

Personel Sayısı

İhale Edilecek Yer

Muhammen Bedel (9 Aylık)

Geçici Teminat Tutarı

1

Dilovası Hacı Seyit Taşan İlkokulu

545

28

Kantin

3.600,00 TL

108,00 TL

 

 

                              İHALE KOMİSYONU

Mimar Sinan Mh. İstiklal Cd. No187 Dilovası Hükümet Konağı Binası Kat1 Dilovası/KOCAELİ - 0 262 754 02 70

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.